Graffiti

IMG_20170513_122341
Actually outside of Beijing in Tianjin